Kategorie
Przetargi

Zapytania ofertowe 01/2023/Turbochill

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” informujemy o publikacji postępowania ofertowego na:

Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej

Treść zapytania, formularz ofertowy oraz załączniki są dostępne do pobrania w sekcji DOKUMENTY poniżej.

Zapytanie ofertowe opublikowano pod adresem: – http://www.turbochill.eu/o-nas/przetargi

Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: pawel.baginski@turbochill.eu

Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres Turbochill Sp. z o. o ul. Stanisława Lema 4a lok. 1 80-126 GDAŃSK lub przesłać drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres poczty e-mail.

Termin składania ofert upływa o godz. 9:00 w dniu 08 marca 2023 r. Decyduje data wpływu do Turbochill Sp. z o. o lub data wpływu wiadomości e mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej).

DOKUMENTY

WYBÓR OFERTY

Aktualizacja 8.03.2023

W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania ofertowego nr 01/2023/Turbochill dokonano wyboru wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano zgłoszenie od:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk.

Uzasadnienie:
W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta.

Po dokonaniu oceny wszystkich zebranych ofert, oferta Instytut Maszyn Przepływowych została uznana za spełniającą wszystkie kryteria i wymagania stawiane oferentowi oraz dotyczące przedmiotu zamówienia. Oferta jednocześnie otrzymała 100 pkt. Oferta została złożona na kwotę 246 000,00 PLN brutto.

Kategorie
Aktualności

Badania ruchowe turbiny

Gorąco polecamy film z badań ruchowych turbiny przeznaczonej do siłowni ORC, którą nasz zespół zaprojektował dla firmy Marani Sp. z o.o., naszego wieloletniego partnera, który wprowadził do swojej oferty układy ORC.

Kategorie
Aktualności

Umowa inwestycyjna z Funduszem VC Link

Turbochill pospisał umowę inwestycyjną z Funduszem VC Link na wsparcie w rozwoju innowacyjnej, bezolejowej sprężarki do zastosowań w branży HVAC&R.

Kategorie
Aktualności

Unikatowa sprężarka

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się artykułu na łamach Pulsu Biznesu, który opisuje projekt badawczy realizowany pod kierownictwem dr. Klonowicza, obecnego prezesa Zarządu Turbochill Sp. z o.o.

Kategorie
Nasz zespół

Dr inż. Piotr Klonowicz

Prezes Zarządu Turbochill Sp. z o.o.


Dr inż. Piotr Klonowicz obronił pracę doktorską w dyscyplinie „Budowa i eksploatacja maszyn” w Politechnice Łódzkiej w 2012 roku. Praca była poświęcona optymalizacji turbin przeznaczonych do pracy w układach ORC. W tym samym roku rozpoczął staż typu post-doc na Uniwersytecie w Bayreuth (Niemcy) w Katedrze Termodynamiki Technicznej. W 2014 roku rozpoczął pracę w Zakładzie Turbin Instytutu Maszyn Przepływowych Polskiej Akademii nauk, gdzie pracuje jako adiunkt do dzisiaj.