Kategorie
Projekty

μGranty B+R dla przedsiębiorstw

Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej

Firma Turbochill realizuje projekt w ramach programu wsparcia – μGranty B+R dla przedsiębiorstw., pt. Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej. Celem projektu jest zaprojektowanie, zbudowanie oraz przebadanie prototypowej wysokoobrotowej hermetycznej sprężarki odśrodkowej, która zostanie zastosowana w pompach ciepła.

W ramach projektu zostanie opracowana innowacja produktowa. Stosowane do tej pory sprężarki są projektowane na wybraną moc cieplną. Najczęściej jest to maksymalna moc, która jest wykorzystywana tylko w najzimniejszych dniach. Według IMGW-PIB (z 26.01.2022 r.), w 2021 roku było tylko kilka dni gdzie temperatura spadła poniżej -5 °C. W pozostałych dniach sprężarka pracuje z maksymalną mocą, która jest niewykorzystana. Prototypowa wysokoobrotowa sprężarka będzie charakteryzowała się możliwością regulacji obrotów – mocy cieplnej. Prowadzić to będzie do oszczędności na pobieranej energii elektrycznej. Wysoka prędkość obrotowa wirnika sprężarki zagwarantuje małe gabaryty urządzenia i obniżony poziom hałasu w porównaniu ze sprężarkami konwencjonalnymi.  W prototypowej sprężarce zostaną zainstalowane łożyska smarowane ciekłą fazą czynnika roboczego użytego w pompie ciepła co sprawi, że cały układ będzie ekologiczny, bezolejowy i hermetyczny. Ten fakt, parametr jest teraz bardzo pożądany przez UE według Dz.U.UE.L.2018.150.1.

Osiągniecie celu innowacji będzie polegało na stworzeniu i przebadaniu układu przepływowego sprężarki pracującego na ekologicznych czynnikach roboczych. Ponadto aby przedmiot projektu mógł mieć regulowaną prędkość obrotową (moc cieplną) wirnik sprężarki musi mieć wysoką prędkość obrotową. Przy względnie niskiej masie wirnika układ łożysk musi zostać dostosowany do warunków pracy sprężarki. Przykładem rozwiązania mogą być łożyska segmentowe z ang. tilting pad. Analiza oraz badania przeprowadzone podczas trwania projektu wskażą, które z wielu typów łożysk mogą być zastosowane w opisywanej konstrukcji.

Tytuł projektu: Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej

Cel projektu: zaprojektowanie, zbudowanie oraz przebadanie prototypowej wysokoobrotowej hermetycznej sprężarki odśrodkowej, która zostanie zastosowana w pompach ciepła

Data rozpoczęcia projektu: 2.2023

Horyzont czasowy: 6 miesięcy

Wartość projektu: 200 000 PLN

Całkowita wartość dofinansowania: 150 000 PLN

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa I. Komercjalizacja wiedzy, Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje.

„μGranty B+R dla przedsiębiorstw” to regionalny program dofinansowania usług B+R, w którym pomorscy przedsiębiorcy mogą aplikować o bezzwrotne wsparcie na zakup usług badawczo-rozwojowych w projektach o wartości do 200 tys. zł.

Projekt realizowany przez Excento Sp. z o.o. (spółka celowa Politechniki Gdańskiej) w partnerstwie z Regionalną Izbą Gospodarczą Pomorza , Centrum Innowacji Medycznych Sp. z o.o. (spółka celowa Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego) oraz Univentum Labs (spółka celowa Uniwersytetu Gdańskiego).

Kategorie
Projekty

Finansowanie Bridge Alfa

TurboChill - bezolejowa sprężarka odśrodkowa małej mocy

Firma TURBOCHILL realizuje projekt w ramach wsparcia celowego udzielonego przez fundusz inwestycyjny Firmę VC LINK Sp. z o.o. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – BRIdge Alfa.

BRIdge Alfa to inicjatywa NCBR mająca na celu wsparcie kreatorów innowacji w Polsce w ich komercjalizacji jak i promocja modelu VC w Polsce. Polega ona na stworzeniu zespołu funduszy Venture Capital, które wykorzystując prywatne i publiczne środki inwestują w innowacyjne projekty w fazie seed. Dzięki wykorzystaniu światowego poziomu ekspertów, fundusze są w stanie nie tylko zapewnić pomysłodawcom kapitał, ale też porady podparte dekadami doświadczenia w branżach biotech, fintech i więcej.

Tytuł projektu: TurboChill – bezolejowa sprężarka odśrodkowa małej mocy

Cel projektu: Celem Projektu jest rozwój konstrukcji wysokoobrotowej, bezolejowej i hermetycznej sprężarki chłodniczej małej mocy, doprowadzenie rozwiązania technicznego do poziomu TRL-9 gotowości technologicznej oraz przygotowanie do wdrożenia na rynek.

Data rozpoczęcia projektu: 7.2022

Horyzont czasowy: 15 miesięcy

Całkowita wartość dofinansowania: 1 125 000,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 800 000,00 PLN

Nazwa programu: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 1.3: Prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych

Poddziałanie 1.3.1: Wsparcie projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept – Bridge Alfa.