Zapytania ofertowe 01/2023/Turbochill

W związku z realizacją projektu pt. „Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej” w ramach „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne” informujemy o publikacji postępowania ofertowego na:

Opracowanie wysokoobrotowej odśrodkowej sprężarki chłodniczej smarowanej czynnikiem roboczym w fazie ciekłej

Treść zapytania, formularz ofertowy oraz załączniki są dostępne do pobrania w sekcji DOKUMENTY poniżej.

Zapytanie ofertowe opublikowano pod adresem: – http://www.turbochill.eu/o-nas/przetargi

Kontakt w sprawie niniejszego postępowania pod adresem: pawel.baginski@turbochill.eu

Ofertę na wypełnionym Formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1 do zapytania ofertowego, należy złożyć w formie pisemnej na adres Turbochill Sp. z o. o ul. Stanisława Lema 4a lok. 1 80-126 GDAŃSK lub przesłać drogą elektroniczną na wskazany w zapytaniu adres poczty e-mail.

Termin składania ofert upływa o godz. 9:00 w dniu 08 marca 2023 r. Decyduje data wpływu do Turbochill Sp. z o. o lub data wpływu wiadomości e mail na w/w adres poczty elektronicznej (przy wykorzystania drogi elektronicznej).

DOKUMENTY

WYBÓR OFERTY

Aktualizacja 8.03.2023

W wyniku oceny ofert złożonych w ramach postępowania ofertowego nr 01/2023/Turbochill dokonano wyboru wykonawcy.

Jako najkorzystniejszą ofertę wybrano zgłoszenie od:
Instytut Maszyn Przepływowych
im. Roberta Szewalskiego
Polskiej Akademii Nauk
ul. Fiszera 14, 80-231 Gdańsk.

Uzasadnienie:
W ramach postępowania wpłynęła tylko jedna oferta.

Po dokonaniu oceny wszystkich zebranych ofert, oferta Instytut Maszyn Przepływowych została uznana za spełniającą wszystkie kryteria i wymagania stawiane oferentowi oraz dotyczące przedmiotu zamówienia. Oferta jednocześnie otrzymała 100 pkt. Oferta została złożona na kwotę 246 000,00 PLN brutto.